Vilken typ av fond är Företagsobligationsfond High Yield?

Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer med lägre kreditvärdighet, så kallade high yield-obligationer. Denna typ av obligationer har en högre risknivå men öppnar upp för möjligheten till en högre förräntningstakt jämfört med obligationer med högre kreditvärdighet. Fonden investerar huvudsakligen på den europeiska kreditmarknaden och väljer obligationer emitterade av bolag inom olika sektorer. Den genomsnittliga durationen i portföljen är normalt tre-fyra år och får uppgå till högst sex år. För att undvika valutakursrisk valutasäkras innehav i utländska valutor till svenska kronor.

Har fonden något speciellt fokus?

Just nu fokuserar vi mer på obligationer från icke cykliska sektorer och vill snarare ha en undervikt inom mer cykliska sektorer såsom automobil och konsumentvaror. Råvarusektorn ser vi positivt på för närvarande samt att banksektorn bör gynnas av potentiellt stigande räntor. Utöver detta tycker vi att den senaste tidens stigande kreditpremier i high yield-marknaden erbjuder goda möjligheter. Konkursfrekvensen är låg, företagens vinster är goda, skuldsättningen är relativt låg och europeisk ekonomi går starkt.

Vad har ni för placeringsfilosofi? När köper du respektive säljer en obligation?

Vi tjänar pengar på att välja ut undervärderade företagsobligationer i nyemissioner som ges ut med en hög premie samt på att öka vår exponering mot sektorer och kategorier av obligationer som vi tror extra mycket på. Dessutom försöker vi undvika de obligationer som utvecklar sig sämst och där vi bedömer att det finns påtagliga risker för konkurs.

Vad får man för företag när man sparar i fonden?

Fördelen med just vår fond är stor exponering mot europeiska företag. Europa är en mycket större marknad att placera i, mer än 20 gånger större än den svenska. Där finns betydligt fler motparter (köpare/säljare) att handla med i euro än i svenska kronor, vilket gör att likviditeten är mycket bättre. Det ökar våra möjligheter att agera i fonden. Dessutom har vi större transparens, ett större antal nyemissioner och en större diversifiering bland sektorer i euro-kreditmarknaden. Det sistnämna ser vi som en stor fördel då den svenska kreditmarknaden för närvarande utgörs till cirka 30 procent av fastighetssektorn. Det tycker vi känns bra nu när det börjar blåsa på den svenska fastighetsmarknaden.

Hur har liknande fonder avkastat under 2018 och hur har marknaden varit?

High yield-fonder generellt har haft en relativ tuff start på året givet stigande kreditpremier och periodvis hög volatilitet. Dock ser vi high yield som ett viktigt alternativ till traditionellt räntesparande givet den högre relativa avkastningen.

Hur skapar vi avkastning åt kunder i fonden?

Vår förvaltningsmodell inom high yield bygger på en strukturerad analys av sektorer och bolag. Vi investerar i företagsobligationer där vi ser en möjlighet att generera överavkastning gentemot det jämförelseindex vi använder. Eftersom fonden investerar i företagskrediter med en i genomsnitt högre kreditrisk så gör vi bland annat en analys av ett bolags förmåga att generera lämpligt kassaflöde för att kunna hantera sina skulder, refinansieringsrisker och likviditet. Vi undersöker även hur bolaget potentiellt kan komma att utvecklas i en situation av finansiell stress. Vidare så strävar vi efter att upprätthålla en hög grad av diversifiering vad gäller sektorer och bolag samt att minimera likviditetsrisken, det vill säga att inte ta för stora positioner i en enskild obligation samt säkerställa att vi har ett tillräckligt antal motparter som ställer pris i den aktuella obligationen.

Varför är det en bra fond att spara i?

Med en investering i Företagsobligationsfond High Yield får kunderna en möjlighet till högre avkastning till något högre risk än i Företagsobligationsfond Mix. Dessutom har vi ett starkt förvaltarteam med lång erfarenhet. Vi har en beprövad investeringsprocess och bra historiskt resultat inom high yield och tror därför att vi ska kunna lyckas lika bra även med denna fond.

Vilken typ av sparare passar denna High Yield fond?

Företagsobligationsfond High Yield passar de kunder som söker efter ett räntesparande som avkastar mer än traditionella räntefonder men till betydligt lägre risk än en aktiefond. Dessutom tror vi att fonden bör tilltala de kunder som vill ha en högre grad av riskspridning och diversifiering - både vad gäller de faktiska bolagen men även likviditeten i innehaven - än de motsvarande kreditfonder som enbart investerar på den svenska och/eller nordiska marknaden för företagsobligationer.