Det går sannolikt inte att låta bli att mäta sitt hållbarhetsarbete, även om det kan upplevas krångligt, säger Tomas Zimmermann, Head of Sustainable Finance på Swedbank, och utvecklar:

”I alla fall inte om du vill kommunicera att din verksamhet har en positiv påverkan på ekologi och/eller samhälle på riktigt. Väljer du att inte mäta ditt hållbarhetsarbete kan du få svårt att försvara dina påståenden, om du blir granskad och utmanad. Det kan i sin tur påverka förtroendet för organisationen negativt.”

Effektmätning är en nyckel till att förstå hur du kan skapa finansiella fördelar, och samhällsnytta på samma gång, menar Tomas.

Flera olika mätmetoder

Det finns olika metoder för att mäta hållbarhet, berättar han, och tipsar om ett vägledande ramverk, baserat på internationella standarder, som The Swedish National Advisory Board For Impact Investing nyligen lanserat.

Utifrån frågan: ”Hur kan vi säkerställa att vi faktiskt skapar den positiva påverkan vi vill kommunicera?”, finns tre delområden som bör ingå i effektmätning, menar Tomas:

  • Definition och kvantifiering av problem samt grundorsak
  • Förberedelser för utkomst- och effektmätning
  • Mätning och utvärdering av utkomst, samt effekt


”Det kan finnas andra externa faktorer som kan påverka det problem som ni vill lösa, med er affärsidé och/eller investeringar i hållbarhet. Det är därför viktigt att säkerställa orsak- och verkan-samband, samt referensfall, i hållbarhetssatsningar, säger han och tillägger:

”En stor fördel med en tydligt definierad och validerad modell för att mäta effekt, utöver kommunikation och affärsstyrning, är att den även kan motivera externa finansiärer till ytterligare investeringar i er affärsidé.”

Hitta er största "impact"

Therese Svensk är medgrundare för impact-techbolaget PURE ACT* som hjälper företag att bygga ett strategiskt hållbarhetsarbete via en femstegsprocess och ett digitalt verktyg för hållbarhetsrapportering.

Hon lyfter att det är viktigt att målen är relevanta, tydliga, mätbara och tidsatta. Samt att de utgår från var ert företag kan göra störst ”impact”.

”Fundera på vilken nytta som människan, samhället och planeten drar av era erbjudanden och hur ni kan maximera den nyttan. Analysera värdekedjan, krav från omgivningen och era utsläppsdrivare. Sedan kan ni definiera era väsentlighetsområden och formulera mål för hållbarhetsarbetet utifrån dem”, säger hon.

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) är den mest etablerade standarden för att beräkna utsläpp av växthusgaser, berättar hon.

”Är ni riktigt ambitiösa i ert klimatarbete kan ni åta er att sätta ett ”Science Based Target”. Det är en metod för att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet”, säger Therese.

Tips: Vanliga nyckeltal för att mäta företagets hållbarhetsarbete

  • Resultatindikatorer bör specificeras utifrån de hållbarhetsaspekter som är relevanta för ert företag och utifrån de fem områdena (miljö, sociala aspekter, personalrelaterade frågor, mänskliga rättigheter och antikorruption) som anges i Årsredovisningslagen.
  • Vanliga nyckeltal inom miljö är direkta och indirekta utsläpp, resursförbrukning i produktion och konsumtion samt antal resor/transporter med olika på färdmedel/drivmedel.
  • Inom social hållbarhet är det vanligt att mäta saker som könsfördelning och lönegap för styrelse, ledning och anställda. Kompetensutveckling och föräldraledighet, sjukfrånvaro och arbetsrelaterad ohälsa, samt rapporterade fall av etiska oegentligheter.
  • Med en etablerad effektmätningsmodell (orsak-verkan samband), kan extern påverkan exempelvis mätas genom: storlek på investeringar, intäkter från försäljning av ett specifikt erbjudande, antal anordnade aktiviteter, för adressera viktiga samhällsbehov och/ eller miljöproblem.
  • Det finns många olika verktyg och standarder som ger förslag på nyckeltal, däribland Agenda 2030GRI, olika ISO-standarder och PURE ACTs digitala verktyg Acture.

Källa: Therese Svensk, PURE ACT