Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Förvaltaren Christian Leonhard om Företagsobligationsfond Mix

Vilken typ av fond är Företagsobligationsfond Mix?

Vi köper främst företagsobligationer utgivna av europeiska bolag men även av andra internationella företag. Innehaven har en uppdelning på 50 procent Investment Grade (företag med högre kreditvärdighet och lägre risk) och 50 procent High Yield (företag med lägre kreditvärdighet och högre risk). Fondbestämmelserna ger oss möjlighet att välja de bästa obligationerna utifrån utgivare, kreditbetyg, valuta, geografi och löptid. Det är en mycket väldiversifierad fond där bolagen är omsorgsfullt valda genom en process som kombinerar både kvantitativa urvalsverktyg och fundamental bolagsanalys. Alla investeringar i utländsk valuta säkras alltid till svenska kronor. Fondens löptid är kort, 1-2 år, och kommer att ha riskklass 2. Förvaltningsavgiften är 0,7 procent, vilket är lägre än snittet för denna kategori av fonder. Sammanfattningsvis kommer det att bli en fond med högre risk och avkastningsprofil än Företagsobligationsfonden men med lägre risk än aktiemarknaden.

Har fonden något speciellt fokus?

Just nu fokuserar vi på obligationer från banksektorn som bör gynnas av stigande räntor. Utöver detta tycker vi att den senaste tidens stigande kreditpremier i high yield-marknaden erbjuder goda möjligheter. Konkursfrekvensen är låg, företagens vinster är goda, skuldsättningen är relativt låg och europeisk ekonomi går starkt.

Vad har ni för placeringsfilosofi? När köper du respektive säljer en obligation?

Vi tjänar pengar på att välja ut undervärderade företagsobligationer, på nyemissioner som ges ut med en hög premie samt på att öka vår exponering mot sektorer och kategorier av obligationer som vi tror extra mycket på. Dessutom försöker vi undvika de obligationer som utvecklar sig sämst och där vi bedömer att det finns påtagliga risker för konkurs.

Hur känslig är fonden för ränteförändringar?

Om vi antar att fonden har en duration på 1,5 år innebär det att den tappar cirka 1,5 procent i avkastning om marknadsräntorna skulle stiga med 1 procentenhet. En ränteförändring påverkar därmed fondens avkastning endast marginellt.

Den riskfaktor som kommer att vara betydligt viktigare för fondens avkastning är kreditdurationen (kreditrisken i fonden) som kommer att ligga på 2-4 år. Om vi här antar att fonden har en kreditduration på 3,5 år och kreditpremierna stiger med 1 procentenhet, då faller fondens avkastning med cirka 3,5 procent. Motsatsen gäller också såklart - skulle kreditpremierna sjunka med 1 procent så stiger fondens avkastning med cirka 3,5 procent.

Hur känslig är fonden för ändringar i kreditbetygen på obligationerna?

Jo, det kan hända att företagsobligationer blir nedgraderade. Det är därför vi jobbar aktivt med att försöka undvika de bolag där det kan ske stora nedgraderingar av kreditbetyget, en strategi som varit mycket framgångsrik i företagsobligationsfonden. Till skillnad från Företagsobligationsfonden har vi i Företagsobligationsfond Mix möjlighet att investera i enskilda innehav ända ner till ett kreditbetyg av CCC och CC, se även tabell nedan. Risken för att vi skulle kunna äga en företagsobligation som går i konkurs ökar därmed. Men vi höjer samtidigt avkastningspotentialen.

  Kreditbetyg enligt S&P
 
Investment Grade AAA Lägst risk
  AA Låg risk
  A Låg risk
  BBB Medium risk

 

 

 

High Yield BB Hög risk
  B Högre risk
  CCC/CC/C Högst risk

 

 

 

Default DDD/DD/D Default

Vad får man för företag när man sparar i fonden?

Fördelen med just vår fond är stor exponering mot europeiska företag. Europa är en mycket större marknad att placera i, mer än 20 gånger större än den svenska. Där finns betydligt fler motparter (köpare/säljare) att handla med i euro än i svenska kronor, vilket gör att likviditeten är mycket bättre. Det ökar våra möjligheter att agera i fonden. Dessutom har vi större transparens, ett större antal nyemissioner och en större diversifiering bland sektorer i euro-kreditmarknaden. Det sistnämna ser vi som en stor fördel då den svenska kreditmarknaden för närvarande utgörs till cirka 30 procent av fastighetssektorn. Det tycker vi känns bra nu när det börjar blåsa på den svenska fastighetsmarknaden.

Vad är viktigt att veta om man börjar spara i fonden?

Fondens avkastning påverkas framförallt av variationerna i kreditpremien och påverkas bara i liten utsträckning av ränteförändringar. Man får räkna med att vi kan ha enstaka konkurser i fonden men att vi begränsar riskerna genom stor diversifiering och aktiv förvaltning.

Varför är det en bra fond att spara i?

Det är enkelt - det finns inte så många europeiska fonder som har en andel på 50 procent investment grade och 50 procent high yield. Dessutom har vi ett starkt förvaltarteam med lång erfarenhet. Vi har en beprövad investeringsprocess och bra historiskt resultat och tror därför att vi ska kunna lyckas lika bra även med denna fond.

Vilken typ av sparare passar denna fond?

Alla kunder med en placeringshorisont på tre år eller längre. Kunder som vill ha en relativt trygg placering jämfört med aktiemarknaden och som inte vill investera i den. Följer man Swedbanks investeringsstrategi och önskar placera cirka tio procent krediter passar denna fond bra.

Vad tror du om fondens framtida utveckling?

Tittar vi på den potentiella avkastningen så jobbar vi med olika scenarier. I vårt huvudscenario räknar vi med cirka 1,5 procent men det är beroende på faktorer som ränterörelse, förändring i kreditpremien, förräntningstakt med mera – och siffran gäller naturligtvis bara om scenariot håller. Förändras dessa faktorer på ett annat sätt än vad vi antagit blir också siffran en annan, antingen högre eller lägre.