Så här fungerar statsobligationer

Avkastningen på statsobligationer varierar beroende på löptiden som normalt varierar mellan två och tio år, men kan vara längre. Räntan på statsobligationer används ofta som riktmärke för den långa marknadsräntan.

Eftersom statsobligationer har mycket god likviditet är de enkla köpa och sälja när som helst under löptiden. En statsobligation är ett löpande skuldebrev utgivet av svenska staten genom för att finansiera sin långfristiga upplåning.

Fakta om statsobligationer

  • Lägsta placeringsbelopp är 1 miljon kronor
  • Likviddag är två vardagar efter avslut
  • Information om priser går ut till marknaden via informationssystem som Bloomberg och Reuters samt nyhetsbyråerna och noteras dagligen på dagstidningarnas ekonomisidor
  • Priset för en statsobligation noteras i form av en effektiv årsränta och bestäms av den gällande marknadsräntan