Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID

Investeringsviljan i lantbruket på bottennivå

Farmer and his dog out in the pasture

Tack vare högre avräkningspriser och krisstöd upplever lantbrukarna bättre lönsamhet än för ett år sedan. Trots det uppger historiskt få att de vill investera i djurstallar. Och det kan få allvarliga konsekvenser för livsmedelsstrategin. Här är huvuddragen i senaste Lantbruksbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Jämfört med i fjol upplever 14 procentenheter fler att deras lönsamhet är mycket eller ganska god. Mjölkproducenterna upplever just nu den högsta lönsamheten och nötköttsproducenterna den lägsta. Prognosen för 2023 är mer pessimistisk, vilket kan bero på att det finns en oro för om lantbrukarna kommer kunna hålla uppe priserna och få full kostnadstäckning även framöver.

 

– Svenska lantbrukare är duktiga företagare som under många år fått kämpa för att skapa lönsamhet, vilket är avgörande för att vi ska ha en hållbar svensk livsmedelsproduktion. Det senaste året har lönsamheten gått upp. Men 2023 pekar återigen mot en sjunkande lönsamhet, inte minst till följd av högre räntekostnader. Svenskt lantbruk behöver en långsiktig och mer stabil lönsamhet. Då kommer vi få se många lantbrukare som vill investera igen, säger Filip Olsson, segmentschef Skog & Lantbruk på Ludvig & Co.

Låg investeringsvilja i djurstallar

Trots att alla fyra stora produktionsgrenar upplever en förbättrad lönsamhet jämfört med för ett år sedan, är det historiskt få lantbrukare, 7 procent, som har investerat i djurstallar 2022. Även prognosen för investeringar är dyster och endast 6 procent uppger att de kommer investera i djurstallar under 2023.

 

– Våra kunder vittnar om att de nu måste prioritera och genomför därför kortsiktiga och kritiska investeringar medan mer långsiktiga investeringar prioriteras bort. Samtidigt behövs investeringar i lantbruket för att livsmedelsstrategin ska vara genomförbar. Lantbrukarna efterfrågar långsiktighet i politiken och klarare spelregler för branschen. Då kommer de att våga investera för framtiden, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank.

Ulf Möller
Ulf Möller, ansvarig för Skog & Lantbruk på Swedbank

Rekordstort intresse för energiinvesteringar

Under det gångna året uppger 10 procent av lantbrukarna att de gjort investeringar i energiproduktion för eget bruk. Det är den historiskt högsta noteringen. Det är en bred uppgång, men flest energiinvesteringar har gjorts av de energiintensiva produktionsgrenarna gris och trädgård. Blickar vi framåt är det 12 procent av lantbrukarna som uppger att de kommer investera i energiproduktion under det kommande året. Investering i solenergi sticker ut som det energislag där det högsta intresset finns. 80 procent uppger att det är solenergi man tänker satsa på.

 

– Omställningen till ett mer hållbart lantbruk fick en extra skjuts när energipriserna gick upp kraftigt förra vintern. Viljan att satsa på förnyelsebar energiproduktion finns både hos stora och små lantbruk nu. Intresset för solenergi är störst, men även intresset biogas och råvaror från skogen ökar, säger Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund.