Vad innebär det nya fokuset på hållbara investeringar inom skog- och lantbruk?

Vi står i början av en förändringsresa i samhället där vi snart kommer kunna mäta hållbarhet i pengar. Vi vill i god tid börja diskutera den omställning som behövs med våra kunder så att vi tillsammans tar rätt steg. För oss är det här ett arbete vi tar oss an med glädje: Vår vision som bank är att verka för ett hållbart samhälle, och att hjälpa våra kunder att framtidssäkra sin affärsmodell från ett hållbarhetsperspektiv är en del av det arbetet.

Vi har pratat om hållbarhet förut, vad är nytt nu?

Hela samhället har varit i en fas där vi pratat mycket om hållbarhet och påbörjat förändringar. Nu tar vi ytterligare ett steg mot en verklig omställning och har identifierat ett antal investeringar som vi ser som bra första steg för våra kunder att ta för att nå en ny mer hållbar affärsmodell.

Vilka är de hållbara investeringar som ni har identifierat?

Vi har identifierat 12 hållbara investeringar som i sin tur är indelade i två huvudgrupper. Sex stycken rör fossilfri och effektiv energiförsörjning och sex stycken gäller förbättrad resurseffektivitet.


Fossilfri och effektiv energiförsörjning

 • Värmeväxlare för återvinning av varmvatten
 • Elektrifiering av fossildrivna maskiner
 • Fossilfri uppvärmning
 • Ledbelysning
 • Solceller
 • Vindkraft

Förbättrad resurseffektivitet

 • Grön skogsbruksplan
 • Markkartering
 • Precisionsodling med tillhörande digitala lösningar
 • Anlägga våtmarker och fosforfällor
 • Strukturkalkning
 • Vattenåtervinning

I ett andra skede kommer vi titta på ytterligare hållbara investeringar som är lite mer komplexa.

Vilken forskning och lagstiftning ligger till grund för arbetet och vilket ramverk för mätning lutar ni er mot?

Arbetet grundas på såväl svensk som internationell forskning och på det jobb som görs inom EU. Det överensstämmer med såväl Parisavtalet som EUs taxonomi och även andra miljömål som till exempel de om biologisk mångfald. En utmaning idag är att det ännu inte finns något ramverk för att mäta till exempel en gårds koldioxidavtryck. Det pågår ett enormt arbete inom branschen – och många andra branscher – för att ta fram sådana modeller, och kanske är vi där om ett år. Det positiva är att branschen har en bra produktionsuppföljning med data, men vi behöver samla all data på ett ställe, så att vi kan mäta klimatavtrycket på gårdsnivå och nationellt, för att förstå helheten.

Vad händer om man som kund inte påbörjar den här resan?

Det viktiga nu är att vi startar ett förändringsarbete tillsammans med våra kunder eftersom det framåt kommer bli ekonomiskt kännbart om man sitter kvar i en icke-hållbar produktion, för den marknaden kommer försvinna eller begränsas. Tidigare har det inte funnits samma ekonomiska incitament att ställa om, för idag får producenterna en kvalitativ betalning för sina varor, utan att ett klimatavtryck mäts. Men framåt kommer det ställas mycket högre krav på hur produktionsstegen ser ut och det kommer att kunna redovisas hur mycket koldioxid en produkt eller en gård släppt ut. Även kraven på att ett hållbart sparande kommer bli viktigare framöver.